ARTEL toplotne pumpe

Rešenje za grejanje koje ste tražili

 • Visoka energetska efikasnost COP > 5 zahvaljujući inovativnoj tehnologiji
 • Pokrivaju sve oblasti primene – od porodičnih kuća do višestambenih, poslovnih i industrijskih objekata
 • Ušteda u troškovima električne energije
 • Korišćenje ekološke energije iz okruženja
 • Jednostavna ugradnja zahvaljujući kompletiranom sistemu
 • Visok kvalitet uređaja
 • Jednostavno i praktično upravljanje putem pametnog telefona

Toplotne pumpe predstavljaju najefikasniji vid grejanja danas. Iako početna ulaganja u sistem grejanja sa toplotnom pumpom mogu biti visoka, dugoročno gledano, toplotne pumpe mogu doneti ogromnu uštedu u grejanju. Princip rada toplotne pumpe ogleda se u korišćenju toplotne energije iz našeg okruženja. To su uređaji koji preuzimaju toplotnu energiju iz sredine niže temperature – iz podzemnih voda, zemlje ili vazduha i predaju u sistem više temperature – u sistem za grejanje, korišćenjem male količine električne energije koju potroši pumpa za rad kompresora i cirkulacione pumpe. Toplotna pumpa je veoma ekonomična u radu, prvenstveno zbog visokog stepena iskorišćenja.

VRSTE TOPLOTNIH PUMPI

Postoji više vrsta toplotnih pumpi u odnosu na to koji izvor toplote toplotna pumpa koristi za svoj rad. Ukoliko se kao osnovni izvor energije koristi vazduh, tada se taj tip toplotne pumpe zove vazduh-voda. Ako se kao osnovni izvor koristi bunarska voda, onda se taj tip naziva voda-voda. Na kraju, ukoliko se koristi toplota zemlje onda se taj tip pumpe naziva zemlja-voda.

Svaki od ovih sistema ima svoje prednosti i nedostatke, a koji je tip toplotne pumpe najpogodniji za određeni objekat zavisi od više faktora. Bitna razlika između ovog sistema grejanja i klasičnog je što se toplotne pumpe mogu koristiti i za hlađenje objekata, pa se tako ostvaruju dodatne uštede.

Princip rada toplotne pumpe voda-voda

Princip rada TP-e voda-voda

Princip rada toplotne pumpe vazduh-voda

Princip rada TP-e vazduh-voda

Princip rada toplotne pumpe zemlja-voda geosonde

Princip rada TP-e zemlja-voda (geosonda)

Princip rada TOPLOTNE PUMPE

Toplotna pumpa akumulira toplotu iz podzemnih voda, vazduha ili zemlje. Međutim, temperatura okoline preniska je za potrebe grejanja. Kako bi se ta temperatura povećala, u sistemu toplotne pumpe kao posrednik kruži rashladno sredstvo vrlo niske temperature – freon. Freon je specifična tečnost koja u zavisnosti od pritiska na kom se nalazi, menja svoje agregatno stanje i temperaturu. To stanje više temperature se koristi za zagrevanje objekata zimi, a leti se okretanjem ciklusa umesto toplotne energije dobija energija za hlađenje. Ovakav zatvoreni, kružni ciklus, je vrlo ekonomičan.

Sistem grejanja toplotnim pumpama sastoji se od izvora toplotne energije, same toplotne pumpe i sistema za distribuciju toplotne energije.

  1. Toplotna energija koja se uzima iz okoline ulazi u izmenjivač toplote – isparivač. U isparivaču se nalazi rashladno sredstvo (freon) koji absorbuje deo te energije, što dovodi do njegovog isparavanja.
  2. Freon se zatim pretvara u gas i ulazi u kompresor i podiže se na viši pritisak što dovodi do značajnog povećanja njegove temperature.
  3. Toplota energija se pomoću drugog izmenjivača toplote – kondenzatora prenosi na sistem za grejanje.
  4. Zahvaljujući predaji toplotne energije freon se vraća na prvobitnu temperaturu i ponovo postaje tečno. Zatim se dovodi do ekspanzionog ventila, gde se tokom tog procesa značajno hladi. Potom se vraća u isparivač gde ponovo može apsorbovati energiju iz okoline i ciklus kreće ispočetka.

UTROŠAK ENERGIJE

Za toplotne pumpe, koje se danas primenjuju, može se reći da omogućavaju da sa uloženih 1 kWh električne energije u grejni sistem predaju 3 do 5,5 kWh toplotne energije. Konačni odnos uložene i dobijene energije zavisi od tipa osnovnog izvora energije, ugrađene instalacije i njenog kvaliteta.

STEPEN ISKORIŠĆENJA TOPLOTNE PUMPE

Koeficijent grejanja ili COP, predstavlja odnos potrošene struje i dobijene toplotne energije. Jedina energija koja se plaća pri radu ovakvog sistema je struja za pokretanje kompresora, pri čemu se za 1 kWh električne energije dobija i do 5,5 kWh toplote. Pri takvom radu COP je jednak 5,5. Za razliku od svakog drugog uređaja za grejanje, kod koga mora da se plati mnogo više energije nego što se iskoristi, kod toplotne pumpe je to suprotno.
Bitno je napomenuti da stepen korisnosti, COP, toplotne pumpe najviše zavisi od tipa izvora (voda, zemlja, vazduh) i izlazne temperature toplotne pumpe. Iz tog razloga su se kao najekonomičnije na našim prostorima pokazale toplotne pumpe tipa voda-voda, budući da temperatura vode u bunarima ima vrlo male oscilacije u toku godine i dovoljno je visoka da se postignu odlični rezultati.

Prednosti toplotnih pumpi

Ekonomično

 • Visoka energetska efikasnost (COP) zahvaljujući inovativnoj tehnologiji – Nova generacija ARTEL toplotnih pumpi ima najvišu klasu energetske efikasnosti.
 • Ušteda u troškovima električne energije – Korišćenjem toplotnih pumpi značajno se smanjuju računi za grejanje u odnosu na korišćenje konvencionalnih energenata kao što su gas ili drva.

Ekološko

 • Korišćenje ekološke energije iz okruženja – Nova generacija ARTEL toplotnih pumpi koristi manje energije i ima nižu emisiju CO2, čime se smanjuje negativan uticaj na životnu sredinu.
 • Odgovornost prema energiji i životnoj sredini – Stabilna/konstantna efikasnost korišćenjem energije iz okruženja.
 • Nizak nivo buke – Izuzetno tih rad, zahvaljujući zvučno izolovanoj konstrukciji, čini ARTEL toplotne pumpe prikladnim za upotrebu i u gusto naseljenim sredinama.

Lako rukovanje

 • Brza ugradnja zahvaljujući kompletiranom sistemu – Lak pristup svim komponentama zahvaljujući kompaktnoj konstrukciji sistema koja štedi vreme i prostor.
 • Smartphone aplikacija za jednostavno i praktično upravljanje dok ste van kuće – Tehnologija upravljanja sistemom preko pametnih telefona (putem wifi mreže), korisnicima omogućava nadzor i daljinsku kontrolu u bilo kom trenutku, sa bilo koje lokacije.

Fleksibilno

 • Može se koristiti kako za grejanje i hlađenje objekta, tako i za pripremanje tople vode u objektu – Bojleri su posebno prilagođeni za rad sa ARTEL toplotnim pumpama za stabilnije snabdevanje sanitarnom toplom vodom – bez gubitka toplote.
 • Mogućnost zagrevanja bazenske vode.
 • Ekonomična funkcija hlađenja objekta – Opciona funkcija pasivnog hlađenja pruža jeftino hlađenje leti.
 • Jednostavno se kombinuje sa solarnim panelima za podršku sistemu grejanja i veću ekološku ravnotežu.