Toplotne pumpe – kako rade?

Toplotne pumpe su uređaji koji se koristi za grejanje i hlađenje objekata. Predstavlja ekonomično i savremeno rešenje koje može biti potpuno automatizovano. Princip rada sistema sa toplotnom pumpom je da se toplotna energija iz jedne sredine/izvora prenosi u drugu pri čemu joj se povećava temperatura. Za taj prenos toplotne energije troši se određena količina električne energije sa tim da je ona nekoliko puta manja od dobijene toplotne.

Utrošak energije

Tako imamo da se za 1 kWh uložene električne energije dobija ukupna toplotna energija od oko 3-4 kWh. Konačni odnos uložene i dobijene energije zavisi od tipa osnovnog izvora energije i ugrađene instalacije i njenog kvaliteta.

Vrste toplotnih pumpi?

Ukoliko se kao osnovni izvor energije koristi vazduh tada se taj tip toplotna pumpa zove vazduh-voda, ukolike se kao osnovni izvor koristi bunarska voda onda se taj tip toplotna pumpa naziva voda-voda i na kraju ukoliko se korsiti toplota zemlje onda se taj tip toplotne pumpe naziva zemlja-voda koja je još poznata i kao geotermalna topl. pumpa.

Svaki od ovih sistema ima prednosti i nedostatke, a koji je najpogodniji zavisi od slučaja do slučaja. Bitna razlika izmedju ovog sistema grejanje i klasičnog je što se toplotne pumpe mogu koristiti i za hlađenje objekata i tako se ostvaruju dodatne uštede.

toplotna pumpa voda voda princip rada

Princip rada toplotne pumpe voda voda

toplotna pumpa zemlja voda princip rada

Princip rada toplotne pumpe zemlja voda

toplotna pumpa vazduh voda princip rada

Princip rada toplotne pumpe vazduh voda

Kako rade toplotne pumpe?

U samoj toplotnoj pumpi nalaze se dva izmenjivaca toplote od kojih jedan služi za preuzimanje toplote od izvora, a drugi za predaju toplote objektu. Izmedju ta dva izmenjivača, uz pomoć kompresora, kruži freon kao posrednik. Freon je specifičan fluid koji u zavisnosti od pritiska na kom se nalazi menja svoje agregatno stanje i temperaturu.

To stanje više temperatue se koristi za zagrevanje objekata zimi, a leti se okretanjem ciklusa umesto toplotne energije dobija rashladna energija. Ovakav zatvoreni kružni ciklus je vrlo ekonomičan.

Od čega zavisi stepen iskorišćenja toplotne pumpe?

Bitno je još napomenuti da stepen korisnosti, COP, toplotne pumpe najviše zavisi od tipa izvora i njegove temperature. Iz tog razloga su se kao najekonomičnije na našim prostororima nametnule toplotne pumpe tipa voda-voda jer temperature vode u bunarima imaju vrlo male oscilacije u toku godine i dovoljno su visoke da se postignu odlični rezultati.

toplotne pumpe kako rade