ARTEL toplotne pumpe

Rešenje za grejanje koje ste tražili

 • Visoka energetska efikasnost COP > 5 zahvaljujući inovativnoj tehnologiji
 • Pokrivaju sve oblasti primene – od porodičnih kuća do višestambenih, poslovnih i industrijskih objekata
 • Ušteda u troškovima električne energije
 • Korišćenje ekološke energije iz okruženja
 • Jednostavna ugradnja zahvaljujući kompletiranom sistemu
 • Visok kvalitet uređaja
 • Jednostavno i praktično upravljanje putem pametnog telefona

Toplotne pumpe su uređaji koji se koriste za grejanje i hlađenje objekata. Predstavljaju ekonomično i savremeno rešenje koje može biti potpuno automatizovano. Princip rada toplotne pumpe ogleda se u korišćenju toplotne energije iz našeg okruženja. Toplotna pumpa koristi energiju vazduha, zemlje ili podzemnih voda da bi hladila ili grejala objekat. Veoma je ekonomična u radu, prvenstveno zbog visokog stepena iskorišćenja. Električna energija potrebna je za rad kompresora, bunarske i cirkulacione pumpe.

Ekonomično

Nova generacija ARTEL toplotnih pumpi ima najvišu klasu energetske efikasnosti.
Korišćenjem toplotnih pumpi značajno se smanjuju računi za grejanje u odnosu na korišćenje konvencionalnih energenata kao što su gas ili drva.

Ekološko

Nova generacija ARTEL toplotnih pumpi koristi manje energije i ima nižu emisiju CO2, čime se smanjuje negativan uticaj na životnu sredinu.
Stabilna/konstantna efikasnost korišćenjem energije iz okruženja.
Izuzetno tih rad, zahvaljujući zvučno izolovanoj konstrukciji, čini toplotne pumpe prikladnim za upotrebu i u gusto naseljenim sredinama.

VRSTE TOPLOTNIH PUMPI

Ukoliko se kao osnovni izvor energije koristi vazduh, tada se taj tip toplotne pumpe zove vazduh-voda. Ukoliko se kao osnovni izvor koristi bunarska voda, onda se taj tip naziva voda-voda. Na kraju, ukoliko se koristi toplota zemlje onda se taj tip TP-a naziva zemlja-voda.

Svaki od ovih sistema ima svoje prednosti i nedostatke, a koji je tip toplotne pumpe najpogodniji za određeni objekat zavisi od više faktora. Bitna razlika između ovog sistema grejanja i klasičnog je što se toplotne pumpe mogu koristiti i za hlađenje objekata, pa se tako ostvaruju dodatne uštede.

toplotna pumpa voda voda princip rada

Princip rada TP-e voda-voda

toplotna pumpa zemlja voda princip rada

Princip rada TP-e zemlja-voda

toplotna pumpa vazduh voda princip rada

Princip rada TP-e vazduh-voda

Princip rada TOPLOTNE PUMPE

Toplotna pumpa radi na približno istom principu kao i kućni rashladni aparati (npr. frižider i klima). Razlika je samo u smeru u kome se vrši predavanje toplotne energije. Zadatak uređaja je da automatski drži temperaturu u odgovarajućem opsegu u objektu tokom godine, svejedno da li to bilo hlađenje leti ili grejanje zimi.

U samoj toplotnoj pumpi nalaze se dva izmenjivača toplote od kojih jedan služi za preuzimanje toplote od izvora, a drugi za predaju toplote objektu. Između ta dva izmenjivača, uz pomoć kompresora, kruži freon, kao posrednik. Freon je specifična tečnost koja u zavisnosti od pritiska na kom se nalazi, menja svoje agregatno stanje i temperaturu.
To stanje više temperature se koristi za zagrevanje objekata zimi, a leti se okretanjem ciklusa umesto toplotne energije dobija energija za hlađenje. Ovakav zatvoreni, kružni ciklus, je vrlo ekonomičan.

Sistem grejanja toplotnim pumpama sastoji se od izvora toplotne energije, same toplotne pumpe i sistema za distribuciju toplotne energije.

  1. Toplotna energija koja se uzima iz okoline (uglavnom temperatura iznosi od 7°C do 15°C) ulazi u isparivač pumpe. U cevi se nalazi gas (freon) koji preuzima tu energiju. Ovaj gas zadržava svoje stanje čak i na temperaturi ispod nule.
  2. Freon zatim ulazi u kompresor i podiže se na viši pritisak što dovodi do značajnog povećanja njegove temperature.
  3. Unutar zatvorenog sistema izmenjivač toplote prenosi toplotu freona na sistem za grejanje.
  4. Zahvaljujući predaji toplotne energije freon se vraća na prvobitnu temperaturu, zatim se dovodi do ekspanzionog ventila, čime se pritisak vraća u početno stanje. Potom se vraća u isparivač gde proces počinje ponovo.

UTROŠAK ENERGIJE

Za 1 kWh uložene električne energije dobija se toplotna energija od 3 do 5,5 kWh. Konačni odnos uložene i dobijene energije zavisi od tipa osnovnog izvora energije, ugrađene instalacije i njenog kvaliteta.

Šta je to koeficijent grejanja ili COP?

Koeficijent grejanja ili COP, predstavlja odnos potrošene struje i dobijene toplotne energije. Jedina energija koja se plaća pri radu ovakvog sistema je struja za pokretanje kompresora, pri čemu se za 1 kWh električne energije dobija i do 5,5 kWh toplote. Pri takvom radu COP je jednak 5,5. Za razliku od svakog drugog uređaja za grejanje, kod koga mora da se plati mnogo više energije nego što se iskoristi, kod toplotne pumpe je to suprotno.

OD ČEGA ZAVISI STEPEN ISKORIŠĆENJA TOPLOTNE PUMPE?

Bitno je još napomenuti da stepen korisnosti, COP, toplotne pumpe najviše zavisi od tipa izvora (vazduh, voda, zemlja) i izlazne temperature toplotne pumpe. Iz tog razloga su se kao najekonomičnije na našim prostorima pokazale toplotne pumpe tipa voda-voda, budući da temperatura vode u bunarima ima vrlo male oscilacije u toku godine i dovoljno je visoka da se postignu odlični rezultati.